Wycena nieruchomości lokalowych

Zahoroda Wycena Nieruchomości
  • lokal mieszkalny – lokal stanowiący odrębną nieruchomość (mieszkanie)
  • lokal niemieszkalny – lokal użytkowy przeznaczony pod działalność usługową, handlową czy magazynową (działalność komercyjna),
  • garaż.

Dokumenty przydatne do wyceny lokalu mieszkalnego (lista nie wyczerpuje wszystkich, może zostać rozszerzona w zależności od celu):

  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru lokali,
  • w przypadku lokali jeszcze niewyodrębnionych zaświadczenie o samodzielności lokalu numer KW prowadzonej dla nieruchomości, z której lokal ma zostać wyodrębniony,
  • akt notarialny/dokument będący podstawą nabycia nieruchomości,
  • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.

W przypadku wyceny lokalu niemieszkalnego lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.

Wycena nieruchomości lokalowych
Wycena nieruchomości lokalowych