Analiza rynku nieruchomości

Zahoroda Wycena Nieruchomości

To tańsze rozwiązanie w przypadku, gdy nie potrzebujesz operatu szacunkowego. Analiza rynku np. domów jednorodzinnych położonych w obrębie jednego osiedla czy dzielnicy Gdańska, Sopotu, Gdyni lub innych miast w zależności od charakteru lokalnego rynku i dostępności rezprezentatywnych danych dla określonej nieruchomości będącej przedmiotem rozważań ma zastosowanie dla określenia rynkowego poziomu wartości.

W analizie obszar badania może zostać rozszerzany w zależności od występowania transakcji. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy chcesz oszacować wartość nieruchomości położonej w wiosce na obszarze, której ilość zawartych umów sprzedaży nie jest wystarczająca do wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

Czym różni się analiza rynku od operatu szacunkowego?

Analiza rynku, która jest częścią operatu szacunkowego zawiera założenia badawcze określające przedmiot, obszar oraz okres badania, a także przyjętą jednostkę porównawczą. Kolejnym elementem jest opis wyodrębnionego rynku, który zawiera m.in. czynniki popytowo - podażowe, strukturę obrotu, płynność rynku i występowanie transakcji oraz określenie ich specyfiki, badanie cen jednostkowych sprzedanych nieruchomości czy indywidualne cechy badanej jednostki, a ponadto cechy rynkowe nieruchomości decydujące o kształtowaniu się cen na analizowanym obszarze. Z uwagi na to, że ceny nieruchomości zmieniają się w czasie - dobrze wykonana analiza uwzględnia także dynamikę tych zmian.

W operacie szacunkowym dochodzi do określenia wartości nieruchomości bazującej na analizie rynku przy zastosowaniu właściwego podejścia, metody i techniki wyceny. Decydując się na opracowanie dotyczące analizy rynku otrzymasz podstawę do oszacowania wartości dla potrzeb zakupu czy sprzedaży nieruchomości.

Co otrzymam w zamówionym opracowaniu?

1. Specyfikę lokalizacji i otoczenia nieruchomości.
2. Charakterystykę i analizę rynku w zakresie wybranego segmentu dla konkretnego obszaru, w tym:

  • badanie zmiany poziomu cen w skutek wpływu czasu,
  • badanie czynników mających wpływ na ceny transakcyjne,
  • analiza rynku ofertowego.

3. Zestawienie transakcji.

Koszt sporządzenia - od 250 zł