Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Zahoroda Wycena Nieruchomości
 • działki budowlane – zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
 • działki rekreacyjne,
 • działki o funkcji komercyjnej – przeznaczone m.in. pod zabudowę biurową, usługową, handlową, przemysłową i magazynową,
 • działki rolne,
 • działki leśne,
 • inne niewymienione.

Dokumenty przydatne do wyceny (lista nie wyczerpuje wszystkich, może zostać rozszerzona w zależności od celu):

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza,
 • mapa ewidencyjna,
 • plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu (nieruchomości leśne),
 • mapa glebowo – rolnicza (nieruchomości rolne),
 • akt notarialny/dokument będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli została wydana,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli zostało wydane.

W przypadku wyceny działki o funkcji komercyjnej lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych