Cele wyceny

Zahoroda Wycena Nieruchomości

Najczęściej określamy wartość nieruchomości dla potrzeb:

ustalenia ceny sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości - ile jest warta moja nieruchomość i jaką cenę mogę za nią uzyskać na rynku? Nieznajomość rynku i samodzielna próba wyceny nieruchomości kończy się frustracją i niezadowoleniem z uwagi na długie oczekiwanie na ofertę kupna nieruchomości? Być może nieruchomość wystawiona za określoną cenę nie odzwierciedla realiów rynkowych, gdyż ceny ofertowe mogą odbiegać od wartości rynkowej nawet o kilkadziesiąt procent. Istnieje też możliwość straty na tej transakcji oferując cenę poniżej wartości rynkowej. Z drugiej strony zależy Ci na kupnie nieruchomości i chcesz mieć rzeczowy argument negocjacyjny, w przypadku kiedy uważasz, że właściciele żądają za nieruchomość zbyt dużo? To dobre powody do zlecenia wyceny;

zabezpieczenia wierzytelności bankowych - w praktycznie każdym banku jest możliwość przedstawienia wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Zdecydowanie warto z tego skorzystać, gdyż nie tylko fizycznie otrzymasz operat szacunkowy (w przypadku zlecenia tego przez system bankowy z dużym prawdopodobieństwem nie będzie możliwości zapoznania się z operatem szacunkowym), ale również w przypadku, gdy oszacowana wartość nieruchomości będzie wyższa od ceny określonej w umowie przedwstępnej można w części banków zmienić warunki kredytowe na korzystniejsze z uwagi ma mniejszy wskaźnik LTV (loan to value) - niektóre banki uwzględniają w wskaźniku LTV różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a ustaloną ceną. Trzeba mieć na uwadze, że ten cel wyceny stanowi szczególny rodzaj wyceny nieruchomości, w którym trzeba zawrzeć wymagania stawiane przez banki. Może zajść konieczność określenia wartości odtworzeniowej lub innego rodzaju wartości (np. dla wymuszonej sprzedaży);

skarbowo – podatkowych (w tym spadek, darowizna) - z chwilą nabycia spadku (za sprawą uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia) powstaje obowiązek podatkowy. W tej sytuacji następuje konieczność zgłoszenia przyjęcia spadku do Urzędu Skarbowego i niezależnie od okoliczności musisz zadeklarować wartość spadku. W przypadku, gdy zadeklarowana wartość będzie budzić wątpliwości organu podatkowego po weryfikacji wartości w wykazie cen rozpocznie on procedurę ustalającą wartość rynkową nieruchomości (zobliguje do przedstawienia operatu szacunkowego lub obciąży kosztami jego sporządzenia, jeżeli Urząd Skarbowy będzie robił to we własnym zakresie). Warto uniknąć niepotrzebnego stresu i zlecić wycenę rzeczoznawcy majątkowemu jeszcze przed złożeniem zgłoszenia do organu podatkowego, ponadto trzeba mieć na uwadze, że nakłady poczynione na nieruchomość po otwarciu spadku nie powinny mieć wpływu na wzrost wartości nieruchomości - określa się wartość według stanu na dzień nabycia spadku. Analogiczne postępowanie związane jest z darowizną nieruchomości, należy mieć na uwadze, że określona wartość w akcie notarialnym stanowi oświadczenie stron i może zostać podważona przez Urząd Skarbowy, gdy zweryfikuje ją z niedostępnym publicznie wykorzystywanym wykazem cen;

podziału spadku, podziału majątku dorobkowego małżonków w przypadku rozwodu, zniesienia współwłasności - nie ma znaczenia czy dla celów wyceny wymienionych w tym punkcie czynności dokonywane są w drodze umownej czy sądowej konieczne jest poznanie wartości spadku z dnia jego nabycia, zaś dla dwóch pozostałych celów wartości majątku podziałowego zgodnie ze stanem i poziomem cen w chwili dokonywania podziału. W przypadku postępowania sądowego strony postępowania mogą zaproponować Sądowi przedstawienie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który zostanie wspólnie wybrany. Jest to przywilej, który zdecydowanie częściej jest bardziej korzystny finansowo niż powołanie biegłego sądowego;

ustalenia sumy ubezpieczenia - suma ubezpieczenia może być ustalona na podstawie wartości rynkowej, odtworzeniowej lub rzeczywistej w zależności od oferowanej przez ubezpieczającego polisy ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy ubezpieczający zdecyduje się sam zadeklarować wartość rodzi to najczęściej ryzyko niedoszacowania nieruchomości, co w przypadku sytuacji wystąpienia szkody powoduje wypłatę odszkodowania adekwatnie niższego niż określa to rynek. Z drugiej strony występują także przypadki, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania w deklarowanej wysokości z uwagi na to, że ubezpieczyciel w wyniku weryfikacji wartości nieruchomości uważa, że jej wartość przez ubezpieczającego została zawyżona. Zatem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji warto przed zakupem polisy zlecić wycenę nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu. Na uwadze należy mieć rownież niedoszacowania nieruchomości w przypadku odnawiania polisy, gdy ceny nieruchomości mogą wzrosnąć przez rok nawet kilkanaście procent. Niedokonywanie takich aktualizacji również może się wiązać z niedogodnościami;

ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w pasie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego - podstawowym składnikiem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę w pasie służebności przesyłu, określane z uwzględnieniem ingerencji przedsiębiorcy w prawo własności lub w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, wyrażonej w postaci współczynnika korzystania z pasa służebności przesyłu. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu mogą również być:
odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości na skutek trwałego posadowienia urządzenia przesyłowego na nieruchomości,
wartość innych szkód, w tym utraconych korzyści, jakich doznał właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek trwałego posadowienia i korzystania z urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę oraz obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,
wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość w celu uzyskania dostępu do urządzeń przesyłowych;

księgowych - określenie wartości początkowej środka trwałego (co wpływa na odpisy amortyzacyjne) czy wniesienie prywatnego majątku do środku trwałych - wartość należy określić według wartości rynkowej od 2022 r. za sprawą wejścia w życie Polskiego Ładu.

Inne cele wyceny dla potrzeb:

roszczenia odszkodowawczego na skutek obniżenia wartości rynkowej nieruchomości z tytułu uchwalenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;

aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;

ustalenia opłaty planistycznej;

ustalenia opłaty adiacenckiej;

nieokreślone na liście.