Jak wygląda proces współpracy przy wycenie nieruchomości?

Krok po kroku...

Zahoroda Wycena Nieruchomości

1. Kontakt na adres e-mail, telefonicznie bądź poprzez media społecznościowe - zebranie informacji o nieruchomości: przedmiot, zakres, cel wyceny oraz dostępne dokumenty i informacje związane z wycenianą nieruchomością.
2. Podpisanie umowy o wykonanie dzieła - ustalającej niezbędne informacje na temat zlecenia, w tym przebieg współpracy i termin realizacji umowy.
3. Zamówienie opracowań z operatu ewidencyjnego - w przypadku ich braku (w szczególności wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru lokali, wypis z kartoteki budynków) oraz innych potrzebnych dokumentów.
4. Wykonanie oględzin nieruchomości - sporządzenie notatki określającej informacje ważne dla określenia stanu nieruchomości, tj. stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno - użytkowy (stan techniczny budynku, rok budowy, standard wykończenia, liczba kondygnacji, powierzchnia i inne parametry), stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz stan otoczenia nieruchomości. Wykonanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej stan nieruchomości, która będzie częścią operatu szacunkowego.
5. Badanie dokumentów dotyczących nieruchomości - na tym etapie następuje badanie dokumentów i źródeł informacji o nieruchomości. Analizie zostaje poddana księga wieczysta, treści w ewidencji gruntów i budynków, umowy i inne dokumenty określające stan nieruchomości takie jak np. projekt architektoniczno - budowlany, zawiadomienie o zakończeniu budowy, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej czy książka obiektu budowlanego. Podczas tych czynności ustala się także przeznaczenie nieruchomości, identyfikuje ograniczenia nieruchomości i bada się inne czynniki w warunkując to od rodzaju i celu wyceny. Określeniu podlegają daty istotne dla określenia wartości nieruchomości, które determinowane są przez cel wyceny. 
6. Analiza rynku nieruchomości - kluczowy proces wyceny mający fundamentalne znaczenie dla oszacowanej wartości. Na tym etapie przyjmuje się założenia badawcze dotyczące przedmiotu analizy, jego obszar czy okres badania cen biorąc pod uwagę w szczególności przedmiot, zakres, cel i sposób wyceny, dostępność danych oraz podobieństwo rynków. Ponadto dokonuje się opisu wyodrębnionego rynku nieruchomości badając między innymi zależności popytowo - podażowe. Analizie poddane są ceny transakcyjne oraz warunki dokonania transakcji, gdyż do wyceny mogą być wybrane tylko te transakcje, które spełniają definicję transakcji rynkowych. Proces analizy rynku pozwala określić preferencję potencjalnych nabywców nieruchomości (cechy rynkowe, które mają wpływ na wartość nieruchomości na wyodrębnionym rynku) oraz ich wielkość wpływu na zróżnicowanie cen transakcyjnych, a ponadto w wyniku badania wyodrębnionego rynku dochodzi do określenia zmiany poziomu cen w skutek upływu czasu (tzw. trendu czasowego).
7. Szacowanie wartości nieruchomości - następuje proces wyboru podejścia, metody i techniki szacowania na podstawie wykonanej analizy rynku, a także uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym oraz stan nieruchomości.
8. Sporządzenie operatu szacunkowego - w wyniku opisanej procedury powstaje operat szacunkowy będący opinią rzeczoznawcy majatkowego o wartości nieruchomości. W większości przypadków opinia ta sporządzona musi być na piśmie i koniecznie podpisana przez rzeczoznawcę majatkowego.
9. Przekazanie operatu szacunkowego - odbiór osobisty, wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej czy dostarczenie przez kuriera.

Jak wygląda proces współpracy przy wycenie nieruchomości?