Daty istotne w operacie szacunkowym

Czy dla każdego celu wyceny będą takie same?

Zahoroda Wycena Nieruchomości

Każdy operat szacunkowy musi zawierać daty istotne dla wykonywanych czynności przez rzeczoznawcę majątkowego w procesie wyceny nieruchomości. Wynika to z rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, w którym ustawodawca w § 79 ust. 5 doprecyzował o jakie daty konkretnie chodzi, dawniej były one zapisane w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych będącymi jedynie zbiorem dobrych praktyk.

Daty istotne, które powinny być wymienione w operacie szacunkowym to:

 • Data sporządzenia operatu szacunkowego,
 • Data określenia wartości obiektu wyceny (poziomu cen),
 • Data określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny,
 • Data dokonania oględzin nieruchomości.   

Ponadto należy zauważyć, że istnieją takie cele wyceny, dla których należy uwzględnić przeznaczenie nieruchomości w innej dacie jak data określenia i uwzględniania stanu nieruchomości. Przeznaczenie nie jest elementem stanu nieruchomości, ale zwyczajowo przyjęło się, że jeżeli rzeczoznawca majątkowy przyjmuje datę stanu obiektu wyceny dla celu, dla którego przyjmowane jest przeznaczenie w tej samej dacie to nie wykazuje się tego z osobna.

Przykładowe daty, które należy przyjąć wynikające z celu wyceny:

1. Podział majątku dorobkowego małżonków w przypadku rozwodu (ustanie wspólności ustawowej): 

 • data określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny – dzień ustania wspólności ustawowej (dzień uprawomocnienia wyroku rozwodowego);
 • data określenia wartości obiektu wyceny (poziomu cen) – dzień podziału majątku.

2. Dział spadku: 

 • data określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny – dzień otwarcia spadku (w chwili śmierci spadkodawcy);
 • data określenia wartości obiektu wyceny (poziomu cen) – dzień z chwili dokonywania działu spadku.

3. Zniesienie współwłasności:

 • data określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny – w sytuacji, gdy współwłaściciele dokonają nakładów indywidualnie, mogą oni ustalić pomiędzy sobą (umownie), że stan nieruchomości zostanie określony bez uwzględnienia nakładów współwłaściciela. W przypadku braku porozumienia wartość rynkową nieruchomości, na której dokonano nakładów określa się, łącznie z tymi nakładami;
 • data określenia wartości obiektu wyceny (poziomu cen) – data tożsama z datą określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny.

4. Dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości:

 • data określenia i uwzględnienia stanu obiektu wyceny – stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości;
 • data określenia wartości obiektu wyceny (poziomu cen) – wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
Daty istotne w operacie szacunkowym